Avís Legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de  11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el  informem que el portal d’Internet annafarre.com . (d’ara endavant, el “Lloc web”) és  titularitat de Anna Farré i LLorca, amb domicili .

El present avís legal regula les condicions d’ús del  citat portal d’Internet. 

Llei aplicable i jurisdicció 

Amb caràcter general les relacions entre Anna Farré i LLorca, i els usuaris dels seus serveis  telemàtics, presents en el Lloc web, es troben sotmeses a la legislació i  jurisdicció espanyoles. 

El fur aplicable serà el del domicili del demandat, tret que es tracti d’un  procediment en exercici individual en defensa dels drets dels consumidors, en  el cas dels quals la competència serà a elecció del consumidor demandant, que podrà optar  entre el tribunal del seu domicili o el tribunal corresponent conforme als articles 50 i  51 Llei d’Enjudiciament Civil. 

Acceptació de l’usuari 

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització del Lloc web que Anna Farré i LLorca posa a la  disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi,  navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del Lloc web. 
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés al present Lloc web no suposa, en  cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Anna Farré i LLorca. 

L’accés i navegació en el Lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la  totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions  ha d’abstenir-se a usar el Lloc web. 

Accés al lloc web – www.annafarre.com 

L’accés al Lloc web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns  serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per a accedir a algun de  els serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la  normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulti la nostra  política de privacitat www.annafarre/politica-de-privacidad 

Contingut i ús 

La visita al Lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de manera responsable i de  conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els  drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d’Anna Farré i LLorca o qualsevol  altres persones físiques o jurídiques. 

L’ús de qualsevol dels continguts del Lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser  il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o  pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Anna Farré i LLorca, al  Lloc web o als seus continguts. 

El titular del Lloc web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus  col·laboradors. Així mateix, el titular del Lloc web es reserva el dret d’efectuar sense previ  avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc web, podent canviar,  suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la  forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors. 

Propietat intel·lectual i industrial 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut del Lloc web, el seu disseny gràfic i  codis són titularitat de Anna Farré i LLorca i, per tant, queda prohibida la seva reproducció,  distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi  amb els continguts del Lloc web, ni tan sols, encara que se citin les fonts, tret que es  compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Anna Farré i LLorca. Tots els  noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines  web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei. 

Anna Farré i LLorca no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus  drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret  relacionat amb el Lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de  els usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests  drets per part de Anna Farré i LLorca. 

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de Anna Farré i LLorca serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o  industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Anna Farré i LLorca es  reserva el dret d’exercitar enfront de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que  corresponguin. 

Responsabilitat i garanties 

Anna Farré i LLorca declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves  possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc  web, així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, Anna Farré i LLorca no  pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol  enunciatiu, però no limitatiu: 

• La continuïtat i disponibilitat dels Continguts. 
• L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que  pogués ocórrer. 
• L’absència de virus i/o altres components nocius. 
• Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de  seguretat d’Anna Farré i LLorca. 
• L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el Lloc web. En  conseqüència, Anna Farré i LLorca no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer de  els continguts que en el seu cas s’incloguin en el Lloc web, s’ajustin al present avís  legal, ni que l’ús del Lloc web es realitzi de manera diligent. 
• L’ús per menors d’edat del Lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el  permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
• Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o  introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
• La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

Anna Farré i LLorca podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al Lloc  Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No  obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, Anna Farré i LLorca comunicarà a l’usuari,  amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts. 

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis  de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Anna Farré i LLorca es  compromet a l’eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar  o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic. 

Cookies 

Anna Farré i LLorca utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació per el  Lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal  de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació  de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades  mitjançant les cookies poden ser compartits amb els creadors d’aquestes, però en cap  cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que  puguin identificar a l’usuari. 

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu dispositiu, té la  possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests  arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies  www.annafarre/politica-de-cookies. 

Enllaços a altres llocs web (links) 

La presència d’enllaços (links) en el Lloc web www.annafarre.com cap a altres llocs de  Internet té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa un suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Anna Farré i LLorca no assumirà  responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni  garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica. 

En el cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços al lloc web de Anna Farré i LLorca no  s’entendrà que Anna Farré i LLorca ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el  que es conté l’enllaç, tampoc podrà incloure’s en la pàgina de l’enllaç continguts  inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin  contraris a la legalitat vigent. 

Anna Farré i LLorca es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el  que s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar  les corresponents accions judicials i extrajudicials. 

Modificació de les condicions 

Anna Farré i LLorca es reserva expressament el dret a  modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present  Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament  el present Avís Legal.